EnterpriseLM


Eracent EnterpriseLM
 
Enterprise Lifecycle Manager (EnterpriseLM) firmy Eracent stworzony na bazie technologii webowej umożliwia organizacjom łatwiejsze i tańsze zarządzanie zasobami IT, od momentu ich zakupu aż do ich wycofania z użycia w firmie. To intuicyjne i skalowalne rozwiązanie pozwala na scentralizowane monitorowanie cyklu życia zasobu IT włączając w to zamówienia, umowy, zakup i dzierżawę zasobów IT, licencje na oprogramowanie, zarządzanie dostawcami, szczegóły warunków gwarancji i utrzymania, informacje o wycofanych zasobach oraz audyt. Zdolność obszernego i wyczerpującego raportowania pozwala specjalistom IT uzyskiwać dokładne i niezawodne dane, których potrzebują do podejmowania optymalnych decyzji biznesowych.
 
Klienci bardzo szybko mogą zaobserwować znaczące oszczędności poprzez efektywniejsze wykorzystanie istniejących zasobów IT, odpowiedni wpływ na dostawców oraz unikanie niepotrzebnych wydatków na zakup sprzętu, oprogramowania i usług. z powodu dużej ilości informacji, jaka może zostać zgromadzona, EnterpriseLM został zaprojektowany tak, aby ułatwić klientom uzyskiwanie na czas informacji, które są im niezbędne w kierowaniu procesami w firmie. W tym celu ELM posiada mechanizmy takie jak powiadamianie email, raporty uruchamiane zgodnie z harmonogramem, itp. Dodatkowo elastyczna architektura pozwala klientom definiować poziom szczegółów, których potrzebują do wydajnego zarządzania zasobami IT.

Mocne strony produktu

Elastyczność i kompatybilność
 
Otwarta architektura EnterpriseLM pozwala na import danych z istniejących elektronicznych źródeł danych w celu redukcji lub całkowitej eliminacji ich ręcznego wprowadzania. Architektura umożliwia import i eksport danych z i do uzupełniających aplikacji, które udostępniają dane lub ich wymagają. Graficzne narzędzie mapowania redukuje czas potrzebny do transportu danych oraz eliminuje konieczność pisania kodu. w firmach zazwyczaj wdrożone są następujące aplikacje, z którymi EnterpriseLM może wymieniać dane:

 • aplikacje help desk
 • aplikacje zarządzające środkami trwałymi
 • systemy księgowe, finansowe itd.
 • systemy wspomagania zamówieniami i zaopatrzeniem przedsiębiorstwa
 • bazy danych HR (systemy oparte o ERP, moduły HR, katalogi LDAP, Outlook, itp.)
 • bazy danych zasobów IT przechowywane w arkuszach kalkulacyjnych
 • aplikacje skanowania kodów kreskowych.

Bezpieczeństwo i łatwość użycia
 
Użytkownicy mogą widzieć tylko te dane, na które pozwala im przypisana funkcja w firmie (np. technik, dyrektor działu, specjalista d/s zgodności oprogramowania, itp.). Specjaliści IT mogą określić, jakie informacje są przypisane osobom i działom, na podstawie których mogą zabronić dostępu grupom lub działom nieautoryzowanym do oglądania pewnych zasobów IT. Interfejs użytkownika zbudowany w technologii webowej jest dostępny za pomocą przeglądarki internetowej. Pozwala autoryzowanej osobie wyświetlać listy rekordów oraz generować raporty, zarówno widoczne natychmiast jak i te, generowane na podstawie ustalonego harmonogramu. Natomiast unikalny czteropoziomowy model bezpieczeństwa (pola, funkcje, dane i grupy) pozwala w elastyczny sposób tworzyć różne widoki danych dla poszczególnych użytkowników na podstawie ich uprawnień.
Relacyjny model danych
 
EnterpriseLM definiuje relacje łączące takie elementy jak: zasoby IT, koszty, umowy, oprogramowanie i sprzęt, licencje na oprogramowanie itp., pozwalając przy tym upoważnionym użytkownikom na generowane raportów i widoków, które pokazują relacje pomiędzy poszczególnymi elementami. System utrzymuje także historię zmian dokonanych na różnych elementach.
Szybki zwrot inwestycji
 
EnterpriseLM pozwala na lepsze zarządzanie zasobami IT (zarówno sprzętem jak i oprogramowaniem), powiązanymi z nimi umowami (np. kupna, dzierżawy, itp.), licencjami na oprogramowanie i kosztownymi umowami dotyczącymi utrzymania zasobów IT. Firmy posiadające dokładne i niezawodne informacje mogą szybko zauważyć znaczące oszczędności, uzyskując zwrot kosztów zakupu rozwiązania EnterpriseLM w czasie krótszym niż rok.
 
Szeroki zakres raportowania
 
EnterpriseLM posiada własny system raportowania wraz z szerokim wachlarzem standardowych raportów, które można dostosować do specyficznych potrzeb użytkownika. Mechanizm raportowania wspiera ich automatyczne generowanie na podstawie zadanego harmonogramu. Użytkownicy nie muszą tworzyć swoich własnych raportów przy użyciu zewnętrznych narzędzi, ani nie muszą korzystać z usług firmy Eracent, aby ta generowała dla nich raporty. Jednakże dla użytkowników, którzy chcieliby wykorzystywać zewnętrzne narzędzia takie jak Crystal Reports, Cognos, Business Decisions lub inne mechanizmy raportujące, dane z EnterpriseLM mogą zostać wyeksportowane do użytku tychże narzędzi. Dodatkowo ELM udostępnia potężny i łatwy w obsłudze mechanizm służący do generowania zapytań ad hoc do bazy danych, pozwalający szybko otrzymać informacje o interesujących użytkownika elementach oraz powiązaniach między nimi.
 
Korzyści
 
Sprawne zarządzanie zasobami IT stanowi duże wyzwanie. Często wiele procesów działających lokalnie a mających spełniać takie same zadania znacznie się pomiędzy sobą różnią w ujęciu całej organizacji. Dane finansowe są częściowo utrzymywane w arkuszach kalkulacyjnych i innych aplikacjach, a informacje o zakupach najczęściej trzymane są tylko na papierze w szufladzie. Jeśli warunki umowy nie są łatwo dostępne, nie mogą być łatwo egzekwowane w stosunku do dostawców. Śledzenie aktywności związanych z instalacją, przeniesieniem, dodawaniem i zmianą zasobów IT jest często wyłączną domeną help desk’u lub zespołów techników. Jeżeli wydzierżawiony sprzęt nie może zostać znaleziony i zwrócony na czas, finansowe zalety dzierżawy stają pod znakiem zapytania. Bez zastosowania skalowanych i scentralizowanych środków zarządzania danymi i procesami, firmy znacząco tracą na efektywności i nie zdają sobie sprawy z pokaźnych oszczędności, jakie mogą z nich wyniknąć przy wydajniejszym zarządzaniu.
 
Zarządzanie cyklem życia
 
EnterpriseLM IT Asset Lifecycle Manager firmy Eracent udostępnia bezpieczną relacyjna bazę danych, w której użytkownicy mogą katalogować i uzyskiwać szczegółowe informacje o zasobach IT na każdym etapie cyklu życia zasobu, włączając w to:

 • zamówienia
 • finanse (faktury, koszty)
 • przydziały zasobu, konfiguracje i historie zmian
 • informacje o dzierżawionych i własnych sprzętowych zasobach IT
 • informacje o licencjach na oprogramowanie
 • warunki i postanowienia umów, w tym umów dzierżawy
 • informacje o warunkach gwarancji i utrzymania zasobów IT
 • informacje o dostawcach
 • informacje o wycofanych zasobach IT (oddanych, wyrzuconych, zaginionych, itp.)
 • szczegółowy audyt

Redukcja kosztów i ryzyka
 
ELM umożliwia organizacjom zmniejszenie ryzyka związanego z niewydajnym i nieefektywnym zarządzaniem zasobami. Korzyści wyglądają następująco:

 • zgodność – poprzez zarządzanie licencjami na oprogramowanie spełniające wymagania organizacji
 • optymalizacja – poprzez identyfikację i ponowne użycie dostępnych zasobów, zarówno sprzętowych jak i oprogramowania
 • zgodność z regulacjami prawnymi – poprzez monitorowanie umów i finansów razem z informacjami o powiązanych zasobach oraz audyt
 • finansowe – poprzez weryfikację informacji o zakupach oraz faktur, eliminując niepotrzebne koszty (np. utrzymanie oprogramowania nie będącego już w użyciu) oraz konsolidując umowy

Automatyzacja
 
Klienci mogą nie tylko monitorować znaczne ilości informacji związane z cyklem życia zasobu IT, ale także korzystać z mechanizmów powiadamiania użytkowników o ważnych datach i zmianach. Elastyczne narzędzia raportowania, włączając w to raporty ad hoc, pozwalają szybko uzyskać potrzebne dane.
 
Optymalne decyzje
 
Bardzo często firmy posiadają niespójne i niejednolite informacje o swoich zasobach IT, często przechowywane w różnych miejscach, co negatywnie wpływa na analizę cyklu życia zasobów. ELM dostosowuje się do procesów w organizacji; baza danych zasobów zbiera i utrzymuje informacje, które później udostępnia w jednym miejscu, gdzie w łatwy sposób mogą zostać poddane analizie.
Zarządzanie informacjami o dostawcach
 
Efektywne zarządzanie umowami pozwala klientom monitorować wszystkie umowy łącznie z kluczowymi informacjami takimi jak postanowienia i warunki umowy, zasoby IT i koszty związane z umową, dokumenty, itp. Takie dane pomagają w wyborze odpowiednich dostawców, konsolidacji zamówień, negocjowaniu korzystnych warunków umów oraz bieżącym monitorowaniu spraw i problemów.